Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Για να ζητήσεις χάρη από κάποιον ανώτερο


Ψαλμός Δαυίδ
Για να ζητήσεις χάρη από κάποιον ανώτερο. 
Γράψε και κράτα το στο δεξιό σου βραχίονα. 
Το καλύτερο όλων να γράφεται
στη γλώσσα του. Αν όμως δεν μπορείς, γράψε τον αραβικά. Αν πάλι δεν μπορείς, γράψε τον ελληνικά με κεφαλαία γράμματα και μην ξεχάσεις να σημειώσεις τη δοτική κλπ


Εβραϊκά
אך טוב לישראל אלהים— לברי לבב
ואני—כמעט נטוי רגלי כאין שפכה אשרי
כי-קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה
כי אין חרצבות למותם ובריא אולם
בעמל אנוש אינמו ועם-אדם לא ינגעו
לכן ענקתמו גאוה יעטף-שית חמס למו
יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב
ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו
שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ
לכן ישיב עמו הלם ומי מלא ימצו למו
ואמרו איכה ידע-אל ויש דעה בעליון
הנה-אלה רשעים ושלוי עולם השגו-חיל
אך-ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי
ואהי נגוע כל-היום ותוכחתי לבקרים
אם-אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי
ואחשבה לדעת זאת עמל היא בעיני
עד-אבוא אל-מקדשי-אל אבינה לאחריתם
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן-בלהות
כחלום מהקיץ— אדני בעיר צלמם תבזה
כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן
ואני-בער ולא אדע בהמות הייתי עמך
ואני תמיד עמך אחזת ביד-ימיני
בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני
מי-לי בשמים ועמך לא-חפצתי בארץ
כלה שארי ולבבי צור-לבבי וחלקי—אלהים לעולם
כי-הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל-זונה ממך
ואני קרבת אלהים— לי-טוב
שתי באדני יהוה מחסי לספר כל-מלאכותיך

Ελληνικά
1 Ὡς ἀγαθὸς ὁ Θεὸς τῷ Ἰσραήλ, τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ. 2 ἐμοῦ δὲ παραμικρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες, παρ᾿ ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήματά μου. 3 ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις εἰρήνην ἁμαρτωλῶν θεωρῶν, 4 ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνάνευσις ἐν τῷ θανάτῳ αὐτῶν καὶ στερέωμα ἐν τῇ μάστιγι αὐτῶν· 5 ἐν κόποις ἀνθρώπων οὐκ εἰσὶ καὶ μετὰ ἀνθρώπων οὐ μαστιγωθήσονται. 6 διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία, περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν ἑαυτῶν. 7 ἐξελεύσεται ὡς ἐκ στέατος ἡ ἀδικία αὐτῶν, διῆλθον εἰς διάθεσιν καρδίας· 8 διενοήθησαν καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ, ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν· 9 ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς. 10 διὰ τοῦτο ἐπιστρέψει ὁ λαός μου ἐνταῦθα, καὶ ἡμέραι πλήρεις εὑρεθήσονται ἐν αὐτοῖς. 11 καὶ εἶπαν· πῶς ἔγνω ὁ Θεός; καὶ εἰ ἔστι γνῶσις ἐν τῷ Ὑψίστῳ; 12 ἰδοὺ οὗτοι οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ εὐθηνοῦντες· εἰς τὸν αἰῶνα κατέσχον πλούτου. 13 καὶ εἶπα· ἄρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν μου καὶ ἐνιψάμην ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου· 14 καὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωΐας. 15 εἰ ἔλεγον· διηγήσομαι οὕτως, ἰδοὺ τῇ γενεᾷ τῶν υἱῶν σου ἠσυνθέτηκα. 16 καὶ ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι τοῦτο· κόπος ἐστὶν ἐνώπιόν μου, 17 ἕως εἰσέλθω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ καὶ συνῶ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτῶν. 18 πλὴν διὰ τὰς δολιότητας αὐτῶν ἔθου αὐτοῖς κακά, κατέβαλες αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρθῆναι. 19 πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρήμωσιν ἐξάπινα· ἐξέλιπον, ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν. 20 ὡσεὶ ἐνύπνιον ἐξεγειρομένου, Κύριε, ἐν τῇ πόλει σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις. 21 ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου, καὶ οἱ νεφροί μου ἠλλοιώθησαν, 22 κἀγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων, κτηνώδης ἐγενόμην παρά σοι. 23 κἀγὼ διαπαντὸς μετὰ σοῦ, ἐκράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου 24 καὶ ἐν τῇ βουλῇ σου ὡδήγησάς με καὶ μετὰ δόξης προσελάβου με. 25 τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς; 26 ἐξέλιπεν ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου, ὁ Θεὸς τῆς καρδίας μου καὶ ἡ μερίς μου ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα. 27 ὅτι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται, ἐξωλόθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ. 28 ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστι, τίθεσθαι ἐν τῷ Κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου τοῦ ἐξαγγεῖλαί με πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιών.

και αραβικά δες τις εικόνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου